Vypracovanie počiatočného hodnotenia Minamata dohovoru v Macedónsku

Stav projektu:
ukončený
Program:
UNEP / GEF
Cieľ:

Napomáhanie ratifikácii a skorej implementácii Minamatského dohovoru použitím vedeckých a technických poznatkov a nástrojov národnými zainteresovanými subjektmi v Macedónsku.

Aktivity:
 • vytvorenie národných štruktúr a kapacít pre manažment ortuti;
 • revízia a vyhodnotenie existujúcich národných kapacít, technických, administratívnych, infraštruktúry a existujúceho právneho rámca;
 • inventarizácia ortuti podľa UNEPom pripravenej príručky a požadovaných položiek ako aj kontaminované oblasti;
 • identifikácia následných možných aktivít, potrieb a výziev súvisiacich s implementáciou Minamatského dohovoru;
 • príprava a validácia národných správ počiatočného hodnotenia Minamatského dohovoru a implementácia aktivít súvisiacich s programom na zvyšovanie povedomia a distribúcia výstupov projektu
Výstupy:
 • Príprava a podpísanie návrhov zmlúv s národnými expertmi so zameraním na rôzne aktivity v projekte
 • výber medzinárodného experta
 • pravidelné revízie rozpočtu
 • Zabezpečenie účasti dvoch národných expertov na tréningu pre inventarizáciu ortuti v Jordánsku; 09.-12.05.2016
 • Príprava národného počiatočného workshopu (VO, program, prezentácia) a účasť na ňom (Skopje, 30.06.2016)
 • Príprava a odstúpenie jednotlivých žiadosti o zálohovú platbu
 • Kontrola plnenia úloh národných expertov
 • Kontrola pribežných správ od národných expertov
 • Komunikácia a odstupovanie požadovaných priebežných správ na UNEP
 • Príprava rozpočtu pre rok 2017
 • Spolupráca s národným tímom pri organizácii národného informačného mítingu; Ohrid 14. -16. 12.2016
Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová