Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností Moldavskej republiky

Stav projektu:
ukončený
Program:
SlovakAid
Akronym:
Podp.ef.impl. BD v súv. S pln.pov. v MD
Cieľ:
 • Posilnenie efektívne fungujúcej štátnej správy ako aj skvalitnenie životného prostredia zefektívnením systému v odpadovom hospodárstve so zameraním na environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečným odpadom.
 • Prispieť k implementácii „Národného programu environmentálne vhodného nakladania s chemickými látkami v Moldavsku“ na roky 2010-2020 a „Národnej stratégie manažmentu odpadov na roky 2013-2027“, ktoré identifikujú ako jednu z priorít tvorbu zdokonalenej legislatívy nakladania s chemickými látkami berúc do úvahy medzinárodné záväzky.  
 • Zabezpečiť vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia Moldavska voči nebezpečenstvu, ktoré by mohlo vzniknúť používaním chemických látok a odpadov, vrátane tých nebezpečných.
Aktivity:
 • Analýza súčasného stavu právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
 • Vypracovanie metodiky na postup pri inventarizácii vzniku odpadov a následné uskutočnenie samotnej inventarizácie
 • Študijná cesta moldavských expertov na Slovensko s cieľom prezentácie existujúcich systémov zberu dát, ich inventarizácie a následne podávania hlásení
 • Spracovaný prehľad  - technický návrh administratívnych a technických požiadaviek pre systém zberu a vyhodnocovania údajov v odpadovom hospodárstve
 • Vypracovanie návrhu na doplnenie existujúceho systému zberu a vyhodnocovania údajov
 • Záverečná prezentácia výsledkov projektu pre zainteresované subjekty v odpadovom hospodárstve
Výstupy:
 • Správa z analýzy s upozornením na nedostatky
 • Metodika pre vykonanie inventarizácie odpadov a výsledky inventarizácie
 • Zaškolení experti zo študijnej cesty na reproting pre Bazilejský dohovor
 • Technický návrh
 • Zvýšené environmentálne povedomie, vybudované odborné kapacity
Kontaktná osoba:
RNDr. Dana Lapešová