OP KŽP – MTZ a externé služby I.

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Akronym:
OP KŽP - MTZ
Cieľ:

5.1.1. Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

Aktivity:

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým zabezpečením a externými službami.

Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie a externé služby vytvoria podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom.

S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj oprávnené aktivity v rámci OP KŽP ako aj oprávnené aktivity v rámci ukončovania OP ŽP.

Schválená výška NFP: 283 785.79 €