OP KŽP - MZDY I.

Stav projektu:
ukončený
Program:
OP KŽP
Akronym:
OP KŽP - MZDY I.
Cieľ:

5.1.1. Zabezpečenie efektívnej implementácie programu

Aktivity:

Zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej lej "OP KŽP") a ich administratívnych kapacít (ďalej len "AK"), poskytovanie podpory na prípravu projektov, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností, t. j. posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie AK prostredníctvom získania a udržania potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenia ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie.

Schválená výška NFP: 3 605 024.61 €