Podpora environmentálnej výchovy, osvety a neformálneho vzdelávania odbornej verejnosti

Stav projektu:
ukončený
Program:
Environmentálny fond 2016
Akronym:
Osveta a informovanosť
Cieľ:

Cieľom projektu je vhodne zvolenými formami s ohľadom na ich efektívnosť a vypovedaciu schopnosť, zabezpečiť podporu environmentálnej osvety a vzdelávania a podporu zvyšovania povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Aktivity:

1. 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet
2. Súťaž ProEnviro
3. EnvirOtázniky
4. Hodnoty Dunaja
5. Cena Slovenskej republiky za krajinu
6. Krajina regiónov, pozitívne príklady obnovy verejných priestranstiev a budovania prvkov zelenej infraštruktúry
7. Náučné chodníky a náučné lokality na príklade geoparkov Slovenska
8. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
9. Informačná a metodická podpora verejnej správy a odbornej verejnosti - prevádzkovateľov podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
10. Podpora efektívnosti a účinnosti environmentálnej zodpovednosti za škody na sústave NATURA 2000
11. Podpora informovanosti a propagácie v oblasti prijatých medzinárodných environmentálnych dohovorov na Slovensku
12. Podpora environmentálnej výchovy a vzdelávania rozšírením ponuky produktov SEV Dropie v oblasti praktickej environmentálnej výchovy

Výstupy:

1. 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti Zelený svet 2016: propozície v anglickom jazyku, občerstvenie a cateringové služby pre zasadnutie poroty, slávnostný ceremoniál udeľovania cien, termín: 16. 5. 2016, udelenie ocenení, putovná výstava podľa vyžiadania inštitúcií, organizácií,
2. ProEnviro:  vecné ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách súťaže (MŠ, ZŠ, SŠ),
3. EnvirOtázniky: vecné ceny pre víťazov celoslovenskej olympiády o životnom prostredí,
4. Hodnoty Dunaja: 1000 ks USB kreditných kariet s Metodickou príručkou a Pracovnými listami
5. Propagačné predmety a filmový dokument Cena Slovenskej republiky za krajinu
6. Krajina regiónov:
- 2 typy plagátov s témou: verejné priestranstvá a krajina regiónov,
- sprievodca krajinárskymi hodnotami vybraného územia,
- príručka pre samosprávy – Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na Slovensku,
- skladačka Ako sadiť stromy – teoreticky a prakticky
7. Publikácia Náučné chodníky a náučné lokality na príklade geoparkov Slovenska
8. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie:
- 4 jazykové mutácie letáku EIA: "Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA), Všeobecné informácie" so základnými informáciami o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovaných činností a so schémou krokov procesu EIA
- 4 jazykové mutácie letáku SEA: "Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA), Všeobecné informácie" so základnými informáciami o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov so schémou krokov procesu SEA
9. Metodické príručky:
- Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt
- Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
- Metodická príručka pre pomoc a podporu kompetentných orgánov verejnej správy pri územnoplánovacej a povoľovacej činnosti v okolí Seveso podnikov
10. Manuál "Hodnotenie environmentálnych škôd na NATURA 2000"
11. Informačný materiál "Implementácia medzinárodných environmentálnych dohovorov zameraných na manažment odpadov a chemických látok"  a dvojjazyčný Newstetter: "Činnosť Regionálneho centra Bazilejského dohovoru"
12. Zrevitalizovaný priestor jazierka, drevené mólo a rozšírený program EV SEV Dropie

Kontaktná osoba:
Ing. Lucia Vačoková