Zoznam ukončených projektov

NÁZOV PROJEKTU Program Organizačná jednotka Dátum ukončenia Stav projektu
Vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady zamestnancov SO SAŽP v rámci OP KŽP II. OP KŽP SF EÚ 31.12.2019 ukončený
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2019 Environmentálny fond ORP 31.10.2019 ukončený
Mediálna kampaň na podporu implementácie OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.12.2019 ukončený
Propagácia a externé služby SO SAŽP na podporu implementácie OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.8.2019 ukončený
MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.12.2018 ukončený
Vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady zamestnancov SO SAŽP v rámci OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.12.2018 ukončený
Podpora v oblasti zdieľania odbornosti a vedomostí Slovenskej Eionet praxe v environmentálnom hodnotení a implementácie princípov podľa SEIS v krajinách (ENI SEIS II Východ) EEA OHSKS -.-.2019 ukončený
Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP OP KŽP SF EÚ 28.2.2019 ukončený
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2018-2019 OP KŽP SF EÚ 31.12.2019 ukončený
Budovanie kapacít pre implementáciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moldavskej republike SlovakAid RCBD 30.4.2019 ukončený
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2018 Environmentálny fond ONP 30.11.2018 ukončený
Corine Land Cover EEA SEI 31.12.2021 ukončený
Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO SAŽP v rámci OP KŽP OP KŽP SF EÚ 31.12.2017 ukončený
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2017 Environmentálny fond SERP 30.11.2017 ukončený
OP KŽP - MZDY II. OP KŽP SF EÚ 31.12.2017 ukončený
Vypracovanie počiatočného hodnotenia Minamata dohovoru v Macedónsku UNEP / GEF RCBD 30.4.2018 ukončený
Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností Moldavskej republiky SlovakAid RCBD 30.6.2018 ukončený
OP KŽP – MTZ a externé služby I. OP KŽP 31.12.2016 ukončený
OP KŽP - MZDY I. OP KŽP 31.12.2016 ukončený
Voda - strategická surovina, vodohospodár - strategické povolanie, I. etapa Environmentálny fond 2016 OSŽPEVV 30.11.2016 ukončený
Podpora environmentálnej výchovy, osvety a neformálneho vzdelávania odbornej verejnosti Environmentálny fond 2016 OSŽPEVV 30.11.2016 ukončený
Transition to the Green Economy HORIZON 2020 OMSR 28.2.2017 ukončený
Vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnych záťaží Environmentálny fond 2016 OAHŽPES 31.10.2016 ukončený
Materiálno-technické zabezpečenie SORO v rámci implementácie Op ŽP - MTZ II. OP ŽP 31.12.2015 ukončený
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 OP ŽP -.12.2015 ukončený
Materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov OP ŽP a hodnotením pomoci OP ŽP v SORO I OP ŽP -.3.2015 ukončený
Mzdové zabezpečenie vrátane odmien, odvodov zamestnávateľa a platby nemocenských dávok zamestnancov SAŽP ako SORO pre OPŽP 2015 OP ŽP -.12.2015 ukončený
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží OP ŽP -.-. ukončený
Prepojenie území v prihraničnom regióne prostredníctvom ekologických sití CZ - SK CBC -.-. ukončený
Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany a revitalizácie mokradí Environmentálny fond 2014 -.-. ukončený
Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvaloudržateľnej mobility v mestách na Slovensku Environmentálny fond 2014 -.-. ukončený
Kampaň na zvýšenie miery akceptácie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva Environmentálny fond 2014 -.-. ukončený
Zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti na rozhodovacom procese Environmentálny fond 2014 -.-. ukončený
Zelená samospráva - starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie Environmentálny fond 2014 OSŽPEVV -.-. ukončený
SmartOpenData - Open Linked Data for environment protection in Smart Regions FP7 ENV.2013.6.5-3 DATACENTRUM -.-. ukončený
SDI4Apps - Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data FP 7 CIP-ICT-PSP-2013-7 DATACENTRUM 31.3.2016 ukončený
GI S&T BoK update (Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system) LifeLong Learning Programme - ERASMUS Multilateral Networks DATACENTRUM 30.9.2016 ukončený
Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku PACE OEMBD 1.4.2016 ukončený
Technická pomoc pri zavádzaní environmentálne vhodného nakladania s elektroodpadom v Moldavsku OEMBD -.12.2015 ukončený
Vytváranie kapacít pre na podporu synergie pri koordinovanej implementácii Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru v Bielorusku, Macedónsku a Moldavsku OEMBD 1.3.2015 ukončený
Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží OP ŽP OAHŽPES 31.12.2014 ukončený
EnviroGeoPortál DATACENTRUM -.6.2011 ukončený
Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov OEMBD -.8.2014 ukončený
Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR OP ŽP OAHŽPES -.5.2015 ukončený
Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike OP ŽP OEMBD -.6.2014 ukončený
Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy OP KaHR OAHŽPES -.9.2015 ukončený
Podpora výchovy pre TUR vo Vojvodine OSŽPEVV -.-.2007 ukončený
GMES Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU component EEA DATACENTRUM -.8.2014 ukončený
Vytvorenie regionálnych spolurozhodovacích procesov zameraných na globálnu zodpovednosť v pilotných európskych projektoch (BeFoRe) SK-AT CBC OAHŽPES 30.11.2014 ukončený
A European Community of SMEs built on Environmental Digital Content and Languages (smeSpire) FP7 DATACENTRUM 1.5.2014 ukončený
Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites (Mongolsko - SR) NATO PROGRAMME Science for Peace and Security OAHŽPES 30.9.2016 ukončený
Environmental services for advanced applications within INSPIRE (eENVplus) CIP-ICT-PSP DATACENTRUM 31.12.2015 ukončený
Vytvorenie a zavedenie systému nakladania s odpadovými olejmi v Bosne a Hercegovine OEMBD -.-.2006 ukončený
Právna pomoc pre prijatie a efektívnu implementáciu Bazilejského dohovoru do národných legislatív v troch balkánskych krajinách OEMBD -.-.2005 ukončený
Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotnej starostlivosti v Macedónsku OEMBD -.-.2008 ukončený
Vytvorenie právneho rámca, implementčnej schémy a pravidiel pre environmentálne vhodné nakladanie s odpadovými olejmi v Bosne a Hercegovine OEMBD -.-.2008 ukončený
Manažment nakladania s odpadovými olejmi v Macedónsku OEMBD -.-.2012 ukončený
Zavedenie environmentálne vhodného nakladania s olovnatými batériami v Stredozemnom regióne   OEMBD -.-.2014 ukončený
Pilotný program environmentálneho vzdelávania "Inovatívne prístupy k problematike environmentálnej výchovy" OSŽPEVV -.-.2006 ukončený
Revitalizácia rieky Hron OAHŽPES -.-.2006 ukončený
Štrbské pleso OAHŽPES -.-.2003 ukončený
Energia za menej OSŽPEVV -.7.2012 ukončený
Analýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely OAHŽPES -.12.2010 ukončený
Projekt NIPI/Geonet.SK DATACENTRUM -.-. ukončený
Projekt KAP -.-. ukončený
Propagácia NATURA 2000 OSŽPEVV -.10.2008 ukončený
Živá príroda OSŽPEVV -.-.2003 ukončený
Vytvorenie funkčnej siete SEV OSŽPEVV -.-.2004 ukončený
Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) OSŽPEVV -.6.2014 ukončený
Projekt Malé zariadenia PCB OEMBD -.9.2009 ukončený
Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) OAHŽPES -.7.2010 ukončený
Projekt geologickej úlohy: Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR OAHŽPES -.-.2008 ukončený
Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny OAHŽPES -.6.2011 ukončený
Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny OSŽPEVV -.12.2011 ukončený
Zlepšenie informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami OSŽPEVV -.12.2010 ukončený
Informačná dostupnosť - podpora implementácie OP ŽP -.12.2013 ukončený
Podpora implementácie OP ŽP na regionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS -.12.2013 ukončený
Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability OSŽPEVV 31.12.2013 ukončený
Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu OEMBD -.9.2013 ukončený
Rozvoj povodia rieky Tisa - TICAD (Tisa Catchment Area Development) OSŽPEVV 29.2.2012 ukončený
Projekt IMP 3 OAHŽPES -.11.2005 ukončený
Twinning EIA OAHŽPES -.4.2003 ukončený
PHARE Twinning IPPC OAHŽPES -.11.2005 ukončený
Implementácia smernice 96/82/ES (SEVESO II) o priemyselnej bezpečnosti OAHŽPES 31.12.2004 ukončený
Twinning UMBRELLA DATACENTRUM 31.6.2006 ukončený
Guidelines for Strategic Environmental Assessment OAHŽPES -.3.2006 ukončený
Environmentálna výchova pre postihnutú mládež OSŽPEVV -.-.2005 ukončený
Rozšírenie internetového slovníka Európskej environmentálnej agentúry OAHŽPES -.-. ukončený
BEAGLE projekt -.11.2010 ukončený
Dobudovanie Informačného systému pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie časť SEA OAHŽPES -.5.2008 ukončený
INTERREG IIIB CADSES - Projekt Green Belt/ochrana a zhodnotenie najdlhšieho systému biotopov v Európe OSŽPEVV -.-.2008 ukončený
Zlepšenie zberu dát o nakladaní s odpadmi v Českej republike OEMBD -.7.2009 ukončený
GNU - GMES Network od Users / Sieť užívateľov GMES DATACENTRUM -.9.2010 ukončený
FUTUREforest - program INTERREG IVC OSŽPEVV -.9.2011 ukončený
Zavedenie systému environmentálne vhodného nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení v Moldavsku OEMBD 30.9.2012 ukončený
Medzinárodná konferencia Životné prostredie miest krajín V4 OSŽPEVV 31.7.2013 ukončený
Creation of value-added services based on Harmonized Land Use and Land Cover Datasets (HLANDATA) DATACENTRUM 28.2.2013 ukončený
Green Mountain - SEE OSŽPEVV -.12.2013 ukončený
e-MAT - Vývoj nástrojov manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v hraničných OAHŽPES 31.12.2013 ukončený
Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie 30.9.2013 ukončený