Submitted by stanislav.hupian on Tue, 01/22/2019 - 13:53
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2023
Akronym
Cieľ

Národný projekt zabezpečí zlepšenie ochrany životného prostredia prostredníctvom osvety a lepšej informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizovania rôznych typov informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva, čím podporí vyššiu účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši environmentálne povedomie verejnosti a dotknutých subjektov na riadení životného prostredia. Národný projekt významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti informovanosti a poradenstva. Základom národného projektu je súbor hlavných aktivít, prostredníctvom ktorých budú realizované informačné aktivity viazané na investičné priority1 až 4 Prioritnej osi 1 a investičnej priority 1 Prioritnej osi 2. Okrem týchto aktivít budú realizované aj aktivity prierezového charakteru, ktoré sú orientované na zlepšenie informovanosti o kvalite životného prostredia v celej prioritnej osi 1 a 2, t.j. udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. Globálnym cieľom národného projektu je zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia.

Aktivity
  • Hlavná aktivita projektu 1 (ŠC 1.1.1):

HAP1 - Informačné aktivity v oblasti odpadov

  • Hlavná aktivita projektu 2 (ŠC 1.2.3):

HAP2 - Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva

  • Hlavná aktivita projektu 3 (ŠC 1.3.1):

HAP3 - Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny

  • Hlavná aktivita projektu 4 (ŠC 1.4.1):

HAP4 - Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ

  • Hlavná aktivita projektu 5 (ŠC 1.4.2):

HAP5 - Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží

  • Hlavná aktivita projektu 6 (ŠC 2.1.1):

HAP6 - Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy

Výstupy

Plánovaný počet osôb zapojených do informačných aktivít 5 955 513.

Plánovaný počet subjektov zapojených do informačných aktivít 11 430.

Plánovaný počet zrealizovaných informačných aktivít 1 035.

Kontaktná osoba
Ing. Ľubomír Viglaš
Email
lubomir.viglas@sazp.sk