Submitted by jan.cimerman on Thu, 09/24/2020 - 10:17
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
4
Rok - koniec projektu
2021
Cieľ

Projekt „Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v roku 2020“ je zameraný na financovanie miezd zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) - administratívne kapacity a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti ako aj odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru, podieľajúcich sa na príprave, implementácii, riadení, monitorovaní a kontrole OP KŽP v roku 2020. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SAŽP ako SO pre OP KŽP. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných v rámci projektu je 120, dĺžka realizácie projektu je 12 mesiacov. V zmysle UV č. 181/2017 bol pre SAŽP schválený počet 120 administratívnych kapacít na podporu implementácie projektov SO OP KŽP. Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP.

Aktivity

Financovanie mzdových nákladov.

Výstupy

Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP ako aj zabezpečenie financovania osobných nákladov zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru:
- ktorí vykonávajú činnosti v rámci implementácie OP KŽP na základe pracovných náplní zamestnancov vo verejnom záujme,
- ktorí zabezpečujú činnosti v rámci implementácie OP KŽP na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- ktorí vykonávajú technickú podporu v rámci implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba
Ing. Stanislav Uhrin
Email
stanislav.uhrin@sazp.sk