Submitted by stanislav.hupian on Mon, 10/21/2019 - 11:59
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2019
Cieľ

Cieľom projektu "Vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady zamestnancov SO SAŽP v rámci OP KŽP II." je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom dostatočne erudovaných ľudských zdrojov. Zabezpečením vzdelávacích aktivít dosiahneme kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj služobné cesty administratívnych kapacít a vzhľadom na to budú prostredníctvom projektu hradené aj cestovné náhrady súvisiace s oprávnenými aktivitami v rámci OP KŽP ako aj oprávnenými aktivitami v rámci OP ŽP.

Aktivity

Realizáciou aktivity sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa implementácie projektov OP KŽP s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok.

Výstupy

Nenávratný finančný príspevok bude použitý na financovanie oprávnených výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním a realizáciou vzdelávacích a informačných aktivít a na financovanie tuzemských cestovných náhrad oprávnených zamestnancov SO.

Kontaktná osoba
Mgr. Adela Hritzová
Email
adela.hritzova@sazp.sk