Submitted by stanislav.hupian on Fri, 11/16/2018 - 10:55
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
8
Rok - koniec projektu
2019
Cieľ

Cieľom projektu „Propagácia a externé služby SO SAŽP na podporu implementácie OP KŽP“ je prostredníctvom informačných a komunikačných opatrení dosiahnuť maximálnu dostupnosť informácií o pomoci EÚ v oblasti životného prostredia, zabezpečiť vzdelávanie a podporu prijímateľov s cieľom úspešnej implementácie projektov, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach čerpania EŠIF a o realizovaných projektoch OP KŽP a v neposlednom rade pomôcť budovať pozitívny imidž OP KŽP a SAŽP ako sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP. Finančné prostriedky použité na informačné aktivity budú slúžiť na dosiahnutie kvalitného výkonu činností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (OP KŽP) ako aj činností v súlade so splnomocnením SORO na plnenie úloh RO súvisiacich s ukončovaním OP ŽP a zároveň šíriť povedomie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov a zviditeľniť úlohy EŠIF pri rozvoji SR ako členskej krajiny EÚ.

Aktivity

Financovanie komunikačných aktivít a nástrojov, ktoré budú použité v rámci informovania počas implementácie OP KŽP sú v súlade s Komunikačnou stratégiou pre Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 a Ročnými komunikačnými plánmi.

Výstupy

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom predfinancovania resp. zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Gogová
Email
miroslava.gogova@sazp.sk