Submitted by stanislav.hupian on Thu, 04/22/2021 - 14:29
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2021
Cieľ

Cieľom projektu je financovanie prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich prevádzkových nákladov (tepelná energia, elektrická energia, vodné, stočné, zrážková voda, odvoz odpadu) a prenájmu parkovacích miest Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Aktivity

Prenájom nebytových priestorov.

Výstupy

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie plynulej implementácie OP KŽP. Využitím finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci OP KŽP sa zabezpečí posilnenie kvality vykonávaných činností, na ktoré je potrebná podpora externého subjektu. Financovanie projektu bude realizované kombinovaným systémom zálohovej platby a systémom refundácie, z dôvodu, že SAŽP nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie predmetných výdavkov tak, aby boli zabezpečené podmienky pre kvalitný a efektívny proces implementácie OP KŽP.

Kontaktná osoba
Ing. Stanislav Uhrin
Email
stanislav.uhrin@sazp.sk