Submitted by jan.cimerman on Tue, 12/17/2019 - 17:45
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
8
Rok - koniec projektu
2021
Cieľ

Cieľom projektu "Podpora implementácie SO SAŽP" je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým zabezpečením s využitím externých služieb na podporu implementácie OP KŽP ako aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o OP KŽP a zvyšovanie informovanosti o úlohe EÚ a možnostiach podpory poskytovanej z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Aktivity

Realizáciou aktivít projektu bude zabezpečený efektívny výkon agendy súvisiacej s implementáciou OP KŽP prostredníctvom materiálno-technického vybavenia s využitím externých služieb na podporu implementácie operačného programu ako aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o OP KŽP.

Výstupy

Nenávratný finančný príspevok bude použitý na financovanie oprávnených výdavkov súvisiacich s materiálno - technickým zabezpečením administratívnych kapacít SO potrebnými pri vykonávaní oprávnených činností v rámci implementácie OP KŽP a oprávnených činností v rámci ukončovania OP ŽP, externých služieb na podporu implementácie OP KŽP a propagácie OP KŽP. 

Kontaktná osoba
Ing. Stanislav Uhrin
Email
stanislav.uhrin@sazp.sk