Submitted by stanislav.hupian on Mon, 06/25/2018 - 10:14
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
URL
http://www.zeleneobce.sk/
Deň - koniec projektu
31
Mesiac - koniec projektu
12
Rok - koniec projektu
2023
Cieľ

Národný projekt Zelené obce je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Aktivity

Prvky zelenej infraštruktúry sa realizujú prostredníctvom dodania drevín a súvisiacich úkonov v rozsahu výsadby drevín, aplikácie pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín, ochrany pôdneho substrátu, nevyhnutných terénnych a zemných úprav, fixačno-stabilizačných prvkov/opatrení, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov a následného monitoringu vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu Zelené obce.

Podaktivitou národného projektu je zhotovenie odbornej metodickej príručky k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry. Príručka bude východiskom, odborným a metodickým materiálom pre účely vyhotovenia realizačného projektu výsadby, čím žiadateľ zabezpečí dosiahnutie vysokej kvalitatívnej úrovne výstupov.

Výstupy

Realizácia národného projektu prispeje k rozšíreniu druhov a rastu biologickej diverzity aj mimo chránených území. Realizácia národného projektu je opatrením smerujúcim k zachovaniu a obnove biotopov na území Slovenskej republiky, ktoré nie je priamo chránené prostredníctvom sústavy Natura 2000, čo bude viesť k zlepšeniu spojitosti medzi existujúcimi chránenými prírodnými oblasťami s cieľom zabrániť fragmentácií a zvýšiť ekologickú súdržnosť.

Výsledkom realizácie projektu bude:

  • Odborne realizované vegetačné prvky na minimálne 390 oprávnených miestach národného projektu Zelené obce.
  • Revitalizácia prírodných a poloprírodných oblastí a zelených miest v urbanizovaných systémoch. Rozmiestnenie prvkov zelenej infraštruktúry bude mať zároveň významnú krajinotvornú funkciu a environmentálnu funkciu urbanizovaného prostredia.
  • Zlepšenie klimatických, pôdoochranných, vodoochranných podmienok v priestore, ktorý nie je v súčasnosti chránený sústavou Natura 2000. Realizáciou prvkov zelenej infraštruktúry sa prispeje k udržateľnému územnému rozvoju na miestnej úrovni, zabezpečí sa plnenie záväzkov v oblasti ochrany a zachovania biodiverzity a implementácie zelenej infraštruktúry.
Kontaktná osoba
Mgr. Lenka Gubová
Email
lenka.gubova@sazp.sk