Submitted by stanislav.hupian on Tue, 05/22/2018 - 13:31
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Deň - koniec projektu
30
Mesiac - koniec projektu
11
Rok - koniec projektu
2018
Cieľ

Cieľom projektu je vhodne zvolenými formami s ohľadom na ich efektívnosť a vypovedaciu schopnosť, zabezpečiť podporu environmentálnej osvety a vzdelávania a podporu zvyšovania povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Aktivity

1. Podpora environmentálnej osvety a vzdelávania mládeže, samospráv, podnikateľov...

-  Realizácia celoslovenských environmentálnych vzdelávacích programov a súťaží
-  Súťaž Zelený Merkúr
-  Progresívne metódy zážitkovej environmentálnej výchovy prostredníctvom interaktívnych
-  Propagácia Zeleného vzdelávacieho fondu

2. Podpora zvyšovania odborného povedomia v danej oblasti

-  Informačná podpora pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v SR
-  Metodická príručka spracovateľa odborného posudku v procese posudzovania vplyvov na ŽP
-  Publikácia: Efektívne využívanie zdrojov, udržateľná spotreba a výroba, obehová ekonomika
-  Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017
-  Dotlač príručky Tajomstvá hávede - v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku
-  Zvýšenie povedomia a informovanosti o princípoch obehového hospodárstva v kontexte, DNEP a udržateľných modeloch výroby a spotreby prostredníctvom multimédií
-  Propagačný materiál: Hierarchia odpadového hospodárstva

3.  Osveta a zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti starostlivosti o krajinu

4.  Svetový deň životného prostredia 2018

5.  Enviromagazín

Výstupy

1. Podpora environmentálnej osvety a vzdelávania mládeže, samospráv, podnikateľov...

-  ceny pre víťazov, propagačné predmety, zorganizované súťaže, kancelárske predmety s potlačou, odborne spracované environmentálne informácie o ekologických princípoch a procesoch v životnom prostredí

2. Podpora zvyšovania odborného povedomia v danej oblasti

-  propagačné materiály, Metodická príručka spracovateľa odborného posudku v procese posudzovania vplyvov na ŽP, publikácia Efektívne využívanie zdrojov, udržateľná spotreba a výroba, obehová ekonomika, Správa o stave životného prostredia SR v r. 2017, príručka Tajomstvá hávede, videá o obehovom hospodárstve,  

3.  Osveta a zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti starostlivosti o krajinu

-  propagačné a informačné materiály, ocenenia, propagačné predmety,

4.  Svetový deň životného prostredia 2018

-  zorganizované podujatie

5.  Enviromagazín

-  6 čísel

Kontaktná osoba
Ing. Patrícia Čunderlíková
Email
patricia.cunderlikova@sazp.sk