Submitted by stanislav.hupian on Fri, 12/08/2017 - 09:33
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Deň - koniec projektu
30
Mesiac - koniec projektu
11
Rok - koniec projektu
2017
Cieľ

Cieľom projektu je vhodne zvolenými formami s ohľadom na ich efektívnosť a vypovedaciu schopnosť, zabezpečiť podporu environmentálnej osvety a vzdelávania a podporu zvyšovania povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Aktivity
 1. Environmentálne programy a súťaže
 2. Zabezpečenie odborných publikácii pre podporu zabezpečenia procesu výchovy vzdelávania a osvety
 3. Podpora zvyšovania povedomia o možnostiach budovania zelenej infraštruktúry, obnovy dediny a aktivitách v oblasti ochrany, plánovania a manažmentu životného prostredia
 4. Zvyšovanie informovanosti a spoločenského povedomia obyvateľov a návštevníkov slovenských geoparkov
 5. Enviromagazín
 6. Justičná akadémia
Výstupy

1.

 • 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti Zelený svet 2017 – slávnostný ceremoniál udeľovania cien, ceny pre víťazov
 • Múdra príroda – ceny pre víťazov, charakter cien: knižné publikácie, catering a občerstvenie pre zasadnutie poroty
 • ProEnviro – ceny pre víťazov, charakter cien: nádoby na separovaný odpad
 • EnvirOtázniky – ceny pre víťazov, charakter cien: športové pomôcky
 • Zelený vzdelávací fond – informačný leták na tému Zelený vzdelávací fond, roll-up, propagačné predmety
 • Propagácia strategických povolaní v rezorte životného prostredia – informačná skladačka

2.  

 • Propagačná skladačka Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA)
 • Propagačná skladačky Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA)
 • Preklad sektorových správ do anglického jazyka
 • Praktický manuál Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike
 • Informačná skladačka Proces prevencie závažných priemyselných havárií v SR  
 • Odborná publikácia Chemické havárie – prevencia a pripravenosť
 • Publikácia Zaťažené oblasti životného prostredia v SR v anglickom jazyku
 • Publikácia Zaťažené oblasti životného prostredia v SR
 • Správa o stave životného prostredia
 • Duplikácia DVD Správa o stave životného prostredia

3.  

 • Odborná príručka Samospráva a zelená infraštruktúra
 • Tematická výstava Zelená infraštruktúra na 10 panelov
 • 3 workshopy pre predstaviteľov samosprávy
 • Metodická príručka Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na Slovensku
 • Informačná skladačka Ako sadiť stromy
 • SDR 2017: roll-upy POD, SDR, SAŽP, propagačná stena POD, SDR, SAŽP, design SDR 2017, brožúra SDR 2017, hodnotenie SDR, ocenenia pre víťazné a zúčastnené obce SDR 2017, charakter cien: umelecké diela, kvety, smaltové tabule, diplomy, čestné uznania), putovná panelová výstava prezentujúca výsledky SDR 2017, nominačný dokument víťaznej obce SDR 2017 v   nemeckom jazyku
 • 4 roll-upy na tému Európsky dohovor o krajine
 • Propagačné predmety

4. 

 • Informačný leták o Novohradskom geoparku
 • Informačný leták o Banskoštiavnickom geoparku
 • Informačný leták o Banskobystrickom geoparku
 • Preklad textov pre zostavenie informačných letákov o geoparkoch SR do anglického jazyka

5. 

 • 6 čísel časopisu Enviromagazín, vrátane ich distribúcie

6. 

 • Tri 2-dňové školenia
 • Dve 1-dňové školenia
Kontaktná osoba
Ing. Lucia Vačoková
Email
lucia.vacokova@sazp.sk