Submitted by stanislav.hupian on Tue, 05/22/2018 - 13:35
Stav
Stav projektu
Organizačná jednotka
Program
Deň - koniec projektu
30
Mesiac - koniec projektu
4
Rok - koniec projektu
2019
Cieľ

Špecifickým cieľom projektu je efektívnejší manažment odpadov, a to prostredníctvom zavádzania systému Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) pre elektrozariadenia.

Dôležitými faktormi v tomto procese je stanovený legislatívny rámec a jeho regulácia orgánmi štátnej správy, miera zapojenia podnikateľského sektora do zberu a spracovania odpadu, ale aj miera environmentálneho povedomia verejnosti a zapojenia spotrebiteľov do systému spätného odberu elektrozariadení po dobe životnosti. Pre adresovanie tejto problematiky budú v rámci projektu uskutočňované aj aktivity, zamerané na technickú pomoc pri formulácii právnych predpisov, podporu integrácie dotknutých subjektov do systému RZV (prehľad základných požiadaviek, workshopy a pod.) a šírenie informácií a osvetu v snahe dosiahnuť pozitívnu odozvu podnikateľského sektora a obyvateľstva pri napĺňaní princípov schémy  RZV.

Aktivity
 • Analýza existujúcej moldavskej legislatívy v odpadovom hospodárstve, zhodnotenie aktuálnej situácie v súvislosti so schémou Rozšírenej zodpovednosti výrobcov, vyhodnotenie nedostatkov a potrieb
 • Spracovanie prehľadu k základným administratívnym a technickým požiadavkám systému RZV so zameraním na elektrozariadenia s možnosťami efektívneho uplatnenia v Moldavsku
 • Vypracovanie technického návrhu na doplnenie, resp. zmeny v existujúcom systéme RZV a v zavedenej platnej legislatíve
 • Šírenie informácií o systéme RZV a osveta so zameraním na elektrozariadenia
 • Nákup a distribúcia kontajnerov na vhadzovanie malých elektrospotrebičov po dobe životnosti, umiestnenie kontajnerov na miesta s vysokou návštevnosťou obyvateľov
Výstupy
 • Zrealizovaný úvodný workshop  s cieľom predstaviť projekt zainteresovaným moldavským subjektom
 • Správa z výsledkov analýzy aktuálnej situácie a súčasného štádia uplatňovania jednotlivých prvkov Rozšírenej zodpovednosti výrobcov a platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Moldavska
 • .Prehľad funkčných a legislatívnych požiadaviek na efektívne plnenie účelu schémy RZV pre elektrozariadenia s prihliadaním na aktuálnu situáciu a možnosti aplikovania schémy v Moldavsku, vyšpecifikované zúčastnené strany a ich zodpovednosti
 • Tréning pre štátnu správu a tréning pre výrobcov elektrozariadení, školenie k vyhradenému prúdu výrobkov (elektrozariadenia)
 • Technická správa návrhu na vylepšenie, resp. zmeny v existujúcom systéme a v zavedenej platnej legislatíve týkajúcej sa RZV v Moldavsku - zvýšenie kapacít, zefektívnenie legislatívneho rámca a funkčnosti zavedeného systému
 • Inštalované kontajnery na vhadzovanie malých elektrospotrebičov po dobe životnosti
 • Zvýšená informovanosť zainteresovaných subjektov a verejnosti o potrebe aktívnej participácie v schéme RZV pre elektrozariadenia a v systéme spätného zberu elektroodpadov
 • Zrealizovaná kampaň  „EPR week“  a tematický workshop pre zainteresované subjekty zo štátnej správy a priemyslu (výrobcovia / dovozcovia) k záveru projektu, prezentácia výsledkov a závery
Kontaktná osoba
Ing. Dana Lapešová
Email
dana.lapesova@sazp.sk